ບົດບາດຂອງການເຊື່ອມໂຍງສູນກາງແມ່ນຫຍັງ?


Centrelink ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານລາຍຮັບ ແລະການຈ່າຍເງິນອື່ນໆໃຫ້ແກ່ຊາວອົດສະຕຣາລີ.ມັນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການບໍລິການອົດສະຕາລີ - ພະແນກຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີທີ່ສະຫນອງການຈ່າຍເງິນແລະການບໍລິການໃນນາມຂອງຫຼາຍໆໂຄງການຂອງລັດຖະບານລວມທັງ Medicare ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Centrelink.